ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
ECP AGRO 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door de besloten vennootschap genaamd. ECP AGRO  in oprichting en of diens rechtsopvolger met ondermeer de handelsnaam www.ecp-cleaning.shop, hierna te noemen ECP AGRO , aan derden gedaan, op alle door ECP AGRO  in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door ECP AGRO  met derden aangegaan.

b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Polen, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

c. Indien de koper/ opdrachtgever inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor ECP AGRO  niet bindend voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden.

d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door ECP AGRO  te eniger tijd toegepast/ toegestaan ten voordele van koper/opdrachtgever, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen

of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen.


ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door ECP AGRO  gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.

b. De door ECP AGRO  in afbeeldingen, websites, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. ECP AGRO  is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan

ook geen enkele aansprakelijkheid.


ARTIKEL 3.1: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met ECP AGRO , onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.

b. Alle met ECP AGRO  gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door ECP AGRO, dan wel doordat ECP AGRO  met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden ECP AGRO eerst, nadat en voor zover deze door ECP AGRO  zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Koper/opdrachtgever wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met ECP AGRO  gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien koper opdrachtgever niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Koper/opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat ECP AGRO  met de werkzaamheden waarop de wijziging/

aanvulling betrekking heeft is aangevangen.

Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens ECP AGRO  overeenkomsten sluiten.

c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft ECP AGRO  te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat ECP AGRO  hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens ECP AGRO  zou kunnen doen ontstaan.


ARTIKEL 3.2: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

Daar waar er opdrachten/overeenkomsten tot stand komen, waarbij de “wet overeenkomsten op afstand” opgeld kan doen en de koper/opdrachtgever zich daar terecht op beroept, zal ECP AGRO  deze wet respecteren. Dit betekent, dat bepalingen in deze voorwaarden die omwille van hun algemene karakter in die omstandigheden conflictueus zijn met deze wet, daaraan ondergeschikt zijn. voor de inhoud van deze wet. Deze wet heeft ten doel consumenten meer juridische bescherming te bieden bij het aangaan van dit type overeenkomsten.


ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

a. ECP AGRO  is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt ECP AGRO  dit ook niet bij grove calamiteiten, zoals bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen.

b. Indien ECP AGRO  wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 350,00 (zegge; driehonderd en vijftig euro). c. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de koper/opdrachtgever jegens ECP

Products niet op.


ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor ECP AGRO  niet bindend.

b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft koper/opdrachtgever nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van ECP AGRO , zal ECP AGRO  in nader overleg treden met koper/opdrachtgever.

d. Levering geschiedt af het bedrijf van ECP AGRO  of een andere door ECP AGRO  te bepalen plaats.

e. Wanneer door ECP AGRO , verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de koper/opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken ter beschikking van koper/ opdrachtgever. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van koper/opdrachtgever. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van koper/opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan ECP AGRO.

c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft ECP AGRO  te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat ECP AGRO  hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens ECP AGRO  zou kunnen doen ontstaan.


ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

a. De keuze van het transportmiddel is aan ECP AGRO . b. Het transport van de bij ECP AGRO  bestelde/gekochte goederen geschiedt voor rekening van de koper/opdrachtgever. Dit geldt evenzo ten aanzien van retourzendingen.

c. Alle bij ECP AGRO  bestelde/gekochte goederen, inclusief eventueel door koper opdrachtgever retour te zenden goederen, reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de koper/opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de koper/opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.

d. De goederen worden uitsluitend parterre aan de voordeur afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre aan de voordeur dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico’s geheel voor rekening van koper/opdrachtgever. Indien koper/ opdrachtgever ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, dan heeft ECP AGRO  het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van koper/opdrachtgever aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze middels achterlating van een schriftelijke mededeling koper/opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.

e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de koper/opdrachtgever zich te overtui-gen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens ECP AGRO , verklaart koper/opdrachtgever de goederen in goede staat te hebben ontvangen.


ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN

a. Voor iedere opdracht stelt ECP AGRO  afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door ECP AGRO  te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc.. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is ECP AGRO  gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheidswege of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc.. c. ECP AGRO  is

gerechtigd vooraf aanbetalingen

c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

d. ECP AGRO  behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.


ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

a.1. Tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is overeengekomen, dient de betaling van de door ECP AGRO  toegezonden facturen te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.

a.2 Bij internettransacties via een website, zoals bijvoorbeeld bij webwinkel/webshop activiteiten geschiedt de betaling vooraf middels een op de site aangegeven betalingswijze, dan wel op een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen andere wijze.

b. ECP AGRO  is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te brengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 8 dagen na factuur-datum wordt betaald.

c. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van ECP AGRO  of op een door ECP AGRO  aan te wijzen bank- of girorekening. d. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen ECP AGRO  en koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig.


ARTIKEL 9: RECLAMES

a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen acht dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij ECP AGRO  te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de koper/opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte, verwerkte goederen. Dit

geldt evenzo bij aangebroken goederen of goederen waarvan de verpakking beschadigd is.

b. Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als ondermeer bedoeld (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen acht dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden, schriftelijk en aangetekend bij ECP AGRO  te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Koper/ opdrachtgever doet afstand van het zich nadien beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend zijn voorgeschreven.

c. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt koper/opdrachtgever geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer ECP AGRO  van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan koper/opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de koper/opdrachtgever om aan ECP AGRO  het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van ECP AGRO.

d. ECP AGRO  is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken koper/opdrachtgever op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens ECP AGRO , uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

e. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door ECP AGRO  worden geweigerd. Alle retourzendingen van kopers

of opdrachtgevers geschieden voor hun rekening en risico.


ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

a. ECP AGRO  heeft het recht, indien de koper/opdrachtgever in enig opzicht in gebreke is of blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door ECP AGRO uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens koper/opdrachtgever op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door koper/opdrachtgever op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de ECP AGRO  toekomende rechten. ECP AGRO heeft dit recht ook, indien er bij koper/opdrachtgever sprake is van een Faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van ECP AGRO , dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van ECP AGRO  op koper/opdrachtgever zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.

b. Indien koper/opdrachtgever de door hem met ECP AGRO  gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is ECP AGRO  eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is koper/opdrachtgever, zulks naar keuze van ECP AGRO,

annuleringskosten verschuldigd van minimaal 30% van de verkoopwaarde.


ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

Indien de betaling van de door ECP AGRO  toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, wordt de koper/opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft ECP AGRO, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de koper/opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan ECP AGRO  verder toekomende rechten, waaronder het recht op koper/opdrachtgever alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 150,00 (zegge; honderd en vijftig euro) NB: Voor transacties, waarbij de koper/opdrachtgever een natuurlijk persoon is niet handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf gelden vanaf 1 juli 2012 de wettelijk vastgestelde tarieven.


ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

a. Zolang een koper/opdrachtgever aan ECP AGRO  geen volledige betaling van de door ECP AGRO  aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van ECP AGRO .

b. Indien een koper/opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is ECP AGRO  zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeen-komst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van ECP AGRO  zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door ECP AGRO  geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc..

c. ECP AGRO  behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto’s, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc, die zij van koper/opdrachtgever onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat koper/opdrachtgever volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens ECP AGRO  heeft voldaan.

d. Voor transacties met een koper/opdrachtgever gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft ECP AGRO  het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren.

f. Indien de koper/opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is ECP AGRO  gerechtigd, na de koper/opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat ECP AGRO  tot enige schadevergoeding is gehouden.


ARTIKEL 13: OVERMACHT

a. Overmacht ontslaat ECP AGRO  van haar verplichtingen jegens de koper/opdrachtgever. Als overmachtfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf ECP AGRO , zoals: ernstige storingen in haar produktieproces, oorlog (ook buiten polen), oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc.. ECP AGRO  is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorge-daan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc..

b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is ECP AGRO  gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van ECP AGRO . Koper/opdrachtgever zal van de ten deze door ECP AGRO  genomen

beslissing schriftelijk bericht ontvangen.


ARTIKEL 14: ONTWERPBESCHERMING

a. Van alle ten behoeve van koper/opdrachtgever vervaardigde produkten, geleverde diensten etc. wenst ECP AGRO  de eventueel aanwezige auteursrechten of andere immateriële beschermings-rechten uitdrukkelijk aan zich te houden. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en/of ideeën van ECP AGRO  is ten strengste verboden, tenzij ECP AGRO  hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door ECP AGRO  terzake gestelde voorwaar- den volledig is voldaan. b. Indien koper/opdrachtgever zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt ECP AGRO  zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal EURO 11.500,00

(zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.


Artikel 15: GARANTIES

Garantieclausules voor daar waar de conformiteitvereiste als niet toepasselijk is.

a. Door ECP AGRO  wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule die bij de producten zijn meegeleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat ECP AGRO  schriftelijk aangetekend door de koper/opdrachtgever van zijn verzoek in kennis is gesteld.

b. Wordt er door ECP AGRO  wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantieclausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient ECP AGRO  eerst schriftelijk aangetekend door koper/opdrachtgever van diens verzoek in kennis gesteld te worden.

c. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, zulks naar keuze van ECP AGRO . Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door ECP AGRO.

d. De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de koper/opdrachtgever bij ECP AGRO  of bij een door ECP AGRO  hiervoor ingeschakelde derde.


ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN

Uitsluitend indien ECP AGRO  dit tevoren schriftelijk aan koper/opdrachtgever heeft bevestigd, kunnen de door of namens ECP AGRO  afgeleverde goederen beschouwd worden als zicht-zending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door ECP AGRO  aan te geven doeleinden. Ook op zichtzendingen zijn deze “Algemene Voorwaarden” onverkort van toepassing.


ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met ECP AGRO   te sluiten overeenkomsten is pools recht van toepassing. Het staat ECP AGRO   evenwel vrij zich op ieder gewenst moment geheel of voor ten dele te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar koper/opdrachtgever gevestigd is, dan wel op het Weens koopverdrag. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de koper/ opdrachtgever. ECP AGRO   behoeft koper/opdrachtgever hierover niet vooraf in kennis te stellen.

b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement glogow dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van ECP AGRO

c. Indien enig artikel of subartikel van deze “Algemene Voorwaarden” ongeldig wordt, dan wel niet door ECP AGRO  wordt toegepast doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.


SLOTBEPALING:

Deze voorwaarden zijn ten behoeve van ECP AGRO .  samengesteld en gedeponeerd en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomende algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het bepaalde in rechtsysteem . Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright .


AFTERPAY:

AfterPay voert voor www.cows-health.shop het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat u een digitaal betaaloverzicht per e-mail ontvangt van AfterPay. AfterPay informeert u per e-mail wanneer er een betaaloverzicht voor u klaar staat. Ter goedkeuring van uw verzoek om achteraf te betalen voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in zijn privacy statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met AfterPay niet geautoriseerd worden, dan kunt u uw bestelling betalen met een andere betaalmethode. U kunt voor vragen altijd contact opnemen met AfterPay. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar AfterPay.

Betalingsvoorwaarden Acceptatie- en betalingsvoorwaarden
Arvato Finance B.V. handelend onder de naam AfterPay
Versie 3.0, mei 2018. 

De onderhavige contractvoorwaarden zijn van toepassing op je bezoek aan deze website, je aanvraag en beoordeling daarvan en na goedkeuring van je aanvraag op de achteraf betaalservice AfterPay.
Artikel 1 Beoordeling aanvraag
1.1.  Je hebt een bestelling geplaatst en hebt gekozen te mogen betalen via de service achteraf betalen (AfterPay) van  Arvato Finance B.V. die handelt onder de handelsnaam AfterPay (hierna “AfterPay”).   Je keuze leidt niet onmiddellijk tot een overeenkomst met de winkelier waarbij je via AfterPay mag betalen. De winkelier en AfterPay behouden zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgave van redenen je aanvraag af te wijzen. Dit is afhankelijk van het resultaat van de toetsing van je gegevens.

1.2.  Het resultaat van de toetsing krijg je zo mogelijk direct online te zien en daarbij of je verzoek wel of niet, dan wel voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel alleen het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst kun je hiervan schriftelijk bericht ontvangen met opgave van redenen. Je kunt ook na één werkdag telefonisch contact opnemen met de klantenservice van AfterPay.
1.3.  AfterPay kan binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie van je aanvraag om te betalen met AfterPay, deze omzetten in een weigering een aanvraag te honoreren en daarmee afwijzen dat je gebruik maakt van een betaling met AfterPay. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van een beperkte gegevenscontrole.
1.4.  Iedere winkelier is gerechtigd jou als consument bij het totstandkomen van een koopovereenkomst te toetsen. Hiervoor maakt de winkelier gebruik van AfterPay indien je kiest voor betalen met AfterPay. Hiervoor zijn de volgende gegevens noodzakelijk te verstrekken:
1.De NAW- en contactgegevens. Dit adres mag geen postbusadres zijn en dient in Nederland te liggen;
2.Het inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel indien je koopt via je (eenmanszaak/vof/personenvennootschap) bedrijf;
3.Als je wilt betalen als een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap, dien je tevens de namen van de eigenaar van de eenmanszaak of firmanten of maten op te geven die de onderneming rechtsgeldig bij de aanvraag vertegenwoordigen;
4.Het bankrekeningnummer waarmee je AfterPay gaat betalen (in geval van éénmalige machtiging); 
1.5.  Om te kunnen betalen met AfterPay moet je aan de volgende voorwaarden voldoen: Je hebt een factuur- en bezorgadres in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn;Je bent niet failliet verklaard, of verkeert niet in surséance van betaling, of bent anderzijds onder curatele of onder bewind gesteld, dan wel er is geen aanvraag daarvoor ingediend. Tevens verkeer je niet in een situatie waarin je bent opgehouden je schulden tijdig te voldoen.Je bent beschikkingsbevoegd of je wordt vertegenwoordigd door degene die jou rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en bevoegd is namens jou te handelen.De waarde van de bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de winkelier aan jou toestaat om achteraf te mogen betalen; Door het verstrekken van je gegevens, om gebruik te mogen maken van de betaaloplossing AfterPay, geef je uitdrukkelijk toestemming je gegevens te verwerken en zodanig te toetsen dat AfterPay op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan beoordelen en kan laten weten of je aanvraag tot betaling (voorwaardelijk) is geaccepteerd;Je verklaart door middel van deze aanvraag om te betalen met AfterPay de uit je bestelling voortvloeiende betalingsverplichtingen volledig en tijdig te kunnen en zullen nakomen door te betalen aan AfterPay te Heerenveen.

Artikel 2 Wijze van betalen
2.1.  Je keuze om te betalen met de achteraf betaalservice AfterPay van AfterPay houdt na acceptatie van je verzoek/aanvraag daartoe in dat de rechten ten aanzien van het door jou verschuldigde bedrag vanwege de door jou gedane bestelling, worden overgedragen door de winkelier aan AfterPay. Dat betekent dat je na acceptatie door AfterPay uitsluitend nog bevrijdend kan betalen aan AfterPay. AfterPay stuurt je hiervoor een factuur met daarop vermeld het verschuldigde bedrag, separaat van de levering van de bestelling. De factuur kan digitaal zijn via e-mail of via de standaard Europese incasso. Indien je aan een ander dan aan AfterPay betaalt, laat dit je betalingsverplichting aan AfterPay in stand. Je moet dan in een voorkomend geval (nogmaals) betalen, namelijk aan AfterPay te Heerenveen.

2.2.  AfterPay behoudt zich het recht voor - voor zover wettelijk is toegestaan - om eventuele kosten van de betaling en/of andere kosten in geval van retournering van de bestelling door jou niet te restitueren.
2.3.  Indien je kiest voor de achteraf betaalservice AfterPay in combinatie met automatische incasso machtig je AfterPay uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten op het door jou vermelde (bank)rekeningnummer en heb je bevrijdend betaald zodra de incasso met succes is geschied en de termijn voor stornering is verlopen. Zodra je verzoek om te betalen via AfterPay is geaccepteerd en je via de standaard Europese incasso gaat betalen, sturen wij je een vooraankondiging, waarin wij je incasso-opdracht bevestigen. Deze vooraankondiging krijg je 5 dagen voordat wij zullen incasseren. Door te kiezen voor de betaalservice van AfterPay ga je akkoord met de termijn van 5 dagen.
2.4.  AfterPay is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de winkelier op grond van de bestelling jegens jou kan/kon uitoefenen.
2.5.  AfterPay is te allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op jou over te dragen aan een derde partij.

Artikel 3 Kosten betaalopdracht
3.1.  Eventuele (bancaire) verwerkingskosten van aanvragers betalingsopdracht(en) komen voor jouw rekening en risico.

3.2.  Indien je hebt gekozen voor de mogelijkheid om via de standaard Europese incasso te betalen, dien je zorg te dragen voor voldoende saldo op het door jou opgegeven rekeningnummer. Voor het niet kunnen incasseren van het verschuldigde bedrag van je rekening, kan AfterPay kosten in rekening brengen (ophoging). Je kunt dit voorkomen door tijdig te betalen. Indien het AfterPay niet lukt om te incasseren, ook nadat je in verzuim bent, zal de vordering uit handen worden gegeven en zullen aan jou hogere kosten in rekening worden gebracht (buitengerechtelijke incassokosten).
3.3.  Tot één dag voor de incassotransactie, kun je wettelijk gezien de incasso-opdracht herroepen. In dat geval is artikel 6.1. van toepassing en kan AfterPay eveneens naast het bepaalde in artikel 6 kosten in rekening brengen.

Artikel 4 Betaaltermijn
Je betaling dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door AfterPay ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met jou is overeengekomen.

Artikel 5 Adreswijziging
Je bent verplicht AfterPay op de hoogte te stellen van iedere (e-mail)adreswijziging. Zolang AfterPay geen adreswijziging heeft ontvangen, word je geacht gevestigd te zijn op het laatst bij AfterPay bekende adres. Adreswijzigingen moeten doorgegeven worden per e-mail of schriftelijk aan de klantenservice van Arvato Finance B.V.  h/o AfterPay, Postbus 434 8440 AK Heerenveen, telefoon 020 7230 270. Voor een telefoongesprek met AfterPay betaal je alleen de kosten van je telefonieaanbieder.

Artikel 6 Verzuim
6.1.   Indien je niet binnen de in artikel 4 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en ben je zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

6.2.   Indien je binnen 14 dagen na factuurdatum niet hebt betaald, stuurt AfterPay aan jou een herinnering om je te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn. Indien je aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt AfterPay aan jou een (tweede) schriftelijke herinnering en zal AfterPay het verschuldigde bedrag ophogen met administratiekosten. Indien je ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, en AfterPay aan jou een sommatie moet sturen, zullen de administratiekosten nogmaals worden verhoogd.
6.3.   Vanaf de datum waarop je in verzuim verkeert, is AfterPay gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door jou verschuldigde bedrag, tevens ben je administratiekosten volgens de Wet Incassokosten verschuldigd in verband met de door AfterPay verzonden betalingsherinneringen en zal AfterPay alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, aan jou in rekening brengen. AfterPay is bij keuze voor automatische incasso of eenmalige machtiging, gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van je bankrekening af te schrijven. Het minimumbedrag dat AfterPay in rekening brengt voor buitengerechtelijke incassokosten in het geval van verzuim bedraagt € 40 (veertig euro).
6.4.   Indien er door aan jou toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) kosten zijn opengevallen zullen nadien door jou gepleegde betalingen allereerst in mindering strekken op de inmiddels opengevallen kosten. Eerst nadat de opengevallen kosten volledig zijn voldaan kan je betaling in mindering strekken op het door jou oorspronkelijk verschuldigde bedrag.

Artikel 7 Bescherming persoonsgegevens bij natuurlijke personen en gebruik gegevens
AfterPay respecteert ieders privacy en draagt er zorg voor dat informatie van natuurlijke personen vertrouwelijk wordt behandeld. AfterPay verwerkt persoonsgegevens om je identiteit te bevestigen, te toetsen of je achteraf kunt betalen, om administratieve redenen, om fraude tegen te gaan, om een risico-toetsing te doen, ter voorkoming van witwassing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Een persoonsgegeven is informatie die direct of indirect herleidbaar is naar jou. Onderstaand vind je voorbeelden van de soorten persoonsgegevens die AfterPay mag verwerken:Contactinformatie: naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummerBetaalinformatie: factuurgegevens, rekeningnummer Financiële informatie: negatieve betaalhistorie, WSNP-melding Informatie over goederen/diensten: details over je bestelling Historische informatie: je bestelhistorie bij AfterPay Wij hergebruiken de gegevens die je eerder aan ons verstrekt hebt en mogen deze informatie delen met een kredietreferentieagentschap en anti-money laundering screening bedrijven ten behoeve van het toetsen van je kredietwaardigheid, een risicotoetsing en ter bevestiging van je identiteit alvorens je gebruik kunt maken van AfterPay. Als je eerder gebruik hebt gemaakt van de diensten van AfterPay, kan er informatie van je zijn opgeslagen om bijvoorbeeld administratieve redenen. Waar mogelijk zal AfterPay deze informatie gebruiken om je identiteit te bevestigen en om het gebruik van AfterPay te versimpelen. AfterPay maakt gebruikt van elektronische communicatie (e-mail, sms) om in contact met jou te komen. Je hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die AfterPay van je heeft, correctie van deze gegevens en verwijdering ervan. Deze verzoeken kunnen gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..Je persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan de webshop waar je besteld hebt (om administratieve redenen) en autoriteiten of andere overheidsinstellingen wanneer AfterPay hier toe verplicht wordt gesteld. AfterPay mag eveneens je persoonsgegevens delen met andere bedrijven binnen de Arvato Financial Solutions Group. AfterPay is eindverantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en verwijst naar haar privacy statement voor een volledige beschrijving van de verwerking van persoonsgegevens door AfterPay. Bij het akkoord gaan met deze voorwaarden, ga je tevens akkoord met het privacy statement.

Artikel 8 Cookies
AfterPay gebruikt cookies op haar website. Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk op je harde schijf worden geplaatst en die gebruikt worden om informatie te verzamelen over het gebruik van de website van AfterPay. Dit maakt het mogelijk om je computer automatisch te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. Afhankelijk van je instellingen kan je internetbrowser automatisch cookies accepteren. Je kunt je browserinstellingen op elk moment wijzigen en ook de website van AfterPay gebruiken zonder cookies. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid
8.1.  AfterPay kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. AfterPay is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.2.  Indien AfterPay, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de dienstverlening van AfterPay en alle contracten die zij sluit, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord-Nederland tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.